Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Η.Π.Α. Εθνικά Θέματα

Εθνικά Θέματα

7. Τα Εθνικά Θέματα

Τα κυρίαρχα θέματα που αφορούν στον Ελληνισμό και θεωρούνται ως Εθνικά, κατά την άποψη των εκπροσώπων των ομογενειακών οργανώσεων, περιλαμβάνουν βασικά τα εξής:

το λεγόμενο “Μακεδονικό”

το Βορειοηπειρωτικό

το Κυπριακό

τον Τουρκικό επεκτατισμό

Ως πρόσθετα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος αναφέρθηκαν και:

η αυξανόμενη επιρροή του Καθολικισμού στα Βαλκάνια και

η πώληση Ελληνικών εδαφών σε ξένους επιχειρηματίες και ιδιώτες

Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών για τα κρίσιμα αυτά Εθνικά θέματα γενικά δεν είναι ικανοποιητική. Ειδικότερα για τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι η ενημέρωση του εκεί ομογενειακού στοιχείου υστερεί, σε σύγκριση με την Αυστραλία. Συγκεκριμένα ποσοστό 48.9% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών των ΗΠΑ είναι γενικά πολύ καλή. Αντίθετα, ποσοστό 16% εκτίμησε ότι η σχετική ενημέρωση είναι περιορισμένη.

Ειδικότερα για το λεγόμενο “Μακεδονικό” πρόβλημα και τις σχετικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τόσο της Ελληνικής πολιτικής ηγεσίας όσο και της Κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαυικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι ομογενείς των ΗΠΑ φαίνονται αρκετά ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι, αν και υστερούν σε σχέση με την Αυστραλία και τον Καναδά. Ετσι, ποσοστό 56% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση των Ελλήνων ομογενών είναι πολύ καλή, ενώ ποσοστό 14% εκτιμά ότι είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.

Το θέμα των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Βορείου Ηπείρου και των δικαιωμάτων τους απασχολεί σε περιορισμένο βαθμό τους ομογενείς των ΗΠΑ. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή τους κρίνεται ως πολύ καλή μόνον από το 29% των ερωτηθέντων. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 20.3% έκρινε ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Το Κυπριακό εθνικό ζήτημα απασχολεί, επίσης σοβαρά, τους Ελληνες ομογενείς των ΗΠΑ. Η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους είναι πολύ σημαντική. Ποσοστό 62.5% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το θέμα αυτό. Η διαπίστωση αυτή οφείλεται, ως ένα βαθμό, στο γεγονός ότι το Κυπριακό εθνικό θέμα είναι στην επικαιρότητα για αρκετές δεκαετίες, στο γεγονός ότι η Κυπριακή Κύβέρνηση και ο Κυπριακός τύπος, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση (ΡΙΚ) εργάζονται πολύ συστηματικά και αποδοτικά – όπως σημειώνουν πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας και στο γεγονός ότι οι οργανώσεις του Ελληνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου συνεργάζονται στενά και στις ομογενειακές χώρες.

Οι επεκτατικές βλέψεις της γειτονικής μας χώρας θεωρούνται από τους ομογενείς των ΗΠΑ ως ένα ακόμη κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Στο ζήτημα αυτό η ενημέρωση των ομογενών των ΗΠΑ υπερτερεί της σχετικής ενημέρωσης των ομογενών της Αυστραλίας και του Καναδά. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό 21.8% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομογενών είναι πολύ περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.