Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς

Καναδάς

1. O Ελληνικός πληθυσμός

1.1 Ο σημερινός Ελληνικός πληθυσμός του Καναδά

1.1.1 Συνολικά στοιχεία

Ο συνολικός πληθυσμός Ελληνικής καταγωγής στον Καναδά (συμπεριλαμβανομένης και της δεύτερης γενιάς), σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1986, ανέρχεται σε 177.315 άτομα. Χωρίς η απογραφή να ξεχωρίζει ανάμεσα σε πρώτη και σε δεύτερη γενιά, από τα στοιχεία μετανάστευσης φαίνεται ότι 90.810 άτομα έχουν φτάσει σαν μετανάστες στον Καναδά, άρα είναι πιθανό ότι η δεύτερη γενιά φτάνει σε πληθυσμό τα 86.505 άτομα. Το στοιχείο αυτό επαληθεύεται και από τα στοιχεία υπηκοότητας, απ’ όπου προκύπτει ότι 86.505 άτομα έχουν την Καναδική υπηκοότητα λόγω γέννησης.

1.1.2 Γεωγραφική κατανομή

Ο πληθυσμός αυτός είναι στην συντριπτική του πλειοψηφία αστικός. Πράγματι, 55.56% ζεί στην Πολιτεία Ontario, 29.85% στην Πολιτεία Quebec, 6.70% στην Πολιτεία British Columbia, 3.86% στην Πολιτεία Alberta, 1.55% στην Πολιτεία Manitoba, 1.02% στην Πολιτεία Nova Scotia, 0.96% στην Πολιτεία Saskatchewan, 0.32% στην Πολιτεία New Brunswick, 0.09% στην Πολιτεία Newfoundland, 0.05% στην Πολιτεία North Territories, 0.02% στην Πολιτεία Prince Edward Island και 0.02% στην Πολιτεία Yukon.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημειώνεται, ότι 133.105 ομογενείς (ποσοστό 75.07% του συνόλου) ζούν σε τρείς μόνον μεγάλες πόλεις του Καναδά (Toronto, Montreal, Vancouver).

1.1.3 Ηλικία

Η ηλικιακή κατανομή των Ελλήνων του Kαναδά έχει ως εξής:

Από τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι οι Έλληνες του Καναδά δεν αποτελούν γηρασμένο πληθυσμό, αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης εμφανίζονται στις ηλικίες 25-54 ετών. Επιπρόσθετα δεν εμφανίζεται αξιοσημείωτη αριθμητική υπεροχή του ενός των δύο φύλων, με εξαίρεση τις ηλικίες μεταξύ 45-54 ετών, όπου κυριαρχούν με κάποια διαφορά οι άνδρες ομογενείς.

1.1.4 Χρόνος παραμονής στον Καναδά

Η παράγραφος αυτή αφορά στην πρώτη γενιά μόνον, δηλαδή σε σύνολο 90.810 ατόμων. Η παραμονή των ομογενών πρώτης γενιάς στον Καναδά είναι μακροχρόνια και εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 20-30 ετών. Μικρότερο ποσοστό ομογενών παραμένουν στον Καναδά για 10-20 χρόνια. Το ποσοστό των ομογενών που παραμένουν στον Καναδά για μικρότερες χρονικές περιόδους (ως πέντε χρόνια) είναι πολύ μικρό.

1.1.5 Υπηκοότητα

Οι περισσότεροι ομογενείς του Καναδά έχουν αποκτήσει την Καναδική υπηκοότητα επειδή έχουν γεννηθεί στη χώρα αυτή. Ενα σημαντικό, επίσης, ποσοστό έχει αποκτήσει την Καναδική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Καναδά.

1.2 Η Ελληνική οικογένεια του Καναδά

1.2.1 Τυπική σύνθεση

Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν ότι μια τυπική οικογένεια Ελλήνων ομογενών του Καναδά αποτελείται, κατά μέσον όρο, από 4 μέλη (γονείς και 2 παιδιά ή γονείς 1 παιδί, παπούς ή γιαγιά).
Οι γάμοι των ομογενών του Καναδά διεξάγονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Εκκλησία (θρησκευτικοί) και σε μικρότερο στο Δημαρχείο (πολιτικοί). Η δειγματοληπτική έρευνα έδειξε ότι οι εκκλησιαστικοί γάμοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85% του συνόλου των γάμων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βαπτίσεις. Το ποσοστό αυτό, αν και υψηλό, υστερεί του αντίστοιχου ποσοστού της Αυστραλίας και των ΗΠΑ.

Οι ομογενείς του Καναδά δημιουργούν οικογένειες με Έλληνες συζύγους. Η δειγματοληπτική έρευνα έδειξε ότι αυτό εκτιμάται ότι συμβαίνει σε ποσοστό 63.4% του συνόλου των γάμων.

Οι ομογενείς του Καναδά εκτιμάται ότι διατηρούν στενές σχέσεις με τους συγγενείς και φίλους τους στην Ελλάδα. Αυτό εκφράζεται και με τη συχνότητα που δέχονται επισκέψεις από την Μητρόπολη. Οι κυριότερες αιτίες των επισκέψεων αυτών εκτιμάται ότι είναι οι σπουδές, ο τουρισμός, λόγοι υγείας αλλά και επαγγελματικοί λόγοι. Η μεγαλύτερη συχνότητα επισκέψεων οφείλεται στην επιθυμία των επισκεπτών να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του Καναδά (σε ποσοστό 44.5%).

1.2.2 Τάση για επαναπατρισμό

Η τάση επιστροφής των ομογενών στην Ελλάδα είναι γεγονός αναντίρρητο, που παρουσιάζει έξαρση κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.
Οι ομογενείς του Καναδά επιβεβαιώνουν, περισσότερο από κάθε άλλη από τις υπερπόντιες χώρες, την τάση αυτή. Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν, σε ποσοστό 57.1%, ότι υπάρχει τάση επιστροφής των ομογενών στην Ελλάδα.

Η εκτίμηση είναι ότι η τάση αυτή εντοπίζεται στις οικογένειες στις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι Ελληνικής καταγωγής. Αντίθετα εκτιμάται ότι δεν υπάρχει τάση επαναπατρισμού όταν ο ένας εκ των συζύγων δεν είναι Ελληνικής καταγωγής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με παρόμοιο τρόπο, τόσο στον Καναδά όσο και στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων του Καναδά εκτιμούν ότι η θετική τάση για παλινόστηση είναι φυσική συνέπεια των εξής φαινομένων:

Της νοσταλγίας και της αγάπης για την πατρίδα, καθώς επίσης και για τους συγγενείς και φίλους που ζούν στην Ελλάδα.

Της κακής οικονομικής κατάστασης ή της ανεργίας που μαστίζει ορισμένες φορές τους ομογενείς.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων, οι οποίοι εκτιμούν ότι η τάση για παλινόστηση μειώνεται, ως συνέπεια των εξής φαινομένων:

Της ενσωμάτωσης των ομογενών στα τοπικά πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα, ιδιαίτερα των ομογενών δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Της μακράς οικονομικής ύφεσης που μαστίζει την Ελληνική οικονομία, καθώς και της διαφαινόμενης ανησυχητικής αύξησης της ανεργίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Οι ομογενείς της Αυστραλίας και του Καναδά εμφανίζουν αρκετά υψηλότερη τάση παλινόστησης (57.1%) από ότι οι ομογενείς των ΗΠΑ (42.5%).

1.2.3 Η θέση της “τρίτης ηλικίας”

Οι οικογένειες των ομογενών περιλαμβάνουν, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η αντιμετώπιση των εκπροσώπων της “τρίτης ηλικίας”, σε μια οικογένεια ομογενών του Καναδά, είναι στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συσχέτιση των οικογενειακών δεσμών μεταξύ οικογενειών αποδήμων και οικογενειών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Το πρώτο χαρακτηριστικό που καταγράφηκε αφορά τον τόπο διαμονής των γονέων, όταν τα παιδιά τους αποκτούν δική τους οικογένεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής μας έρευνας, όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει τότε η νέα οικογένεια μετακομίζει σε άλλη κατοικία.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά την αντιμετώπιση των υπέργηρων ή ασθενών γονέων από τα παιδιά τους, σε ότι αφορά ειδικότερα τον τόπο διαμονής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής μας έρευνας, οι υπέργηροι ή ασθενείς γονείς εκτιμάται, σε ποσοστό 47.5% ότι διαμένουν μαζί με τα παιδιά τους.

1.2.4 Κοινωνικά προβλήματα

Η κοινωνία του Καναδά μαστίζεται από σειρά κοινωνικών προβλημάτων, όπως όλες άλλωστε οι σύγχρονες κοινωνίες. Από τα προβλήματα αυτά, οι ομογενείς εκτιμούν ότι τα σοβαρώτερα που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους είναι βασικά η ανεργία, αλλά και τα ναρκωτικά, καθώς και η κοινωνική απομόνωση και η εγκληματικότητα. Αντίθετα, τα προβλήματα του αλκοολισμού, του αποχωρισμού από τους συγγενείς και φίλους και ο ρατσισμός φαίνεται να είναι μάλλον δευτερεύοντα για τους ομογενείς του Καναδά.