Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς Επαγγελματική απασχόληση

Επαγγελματική απασχόληση

2. Η επαγγελματική απασχόληση των Ελλήνων

2.1 Επαγγέλματα

Οι ομογενείς του Καναδά ασχολούνται κυρίως σε μη κατατασσόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες (εστιατόρια, πλυντήρια κλπ). Ενα μικρότερο ποσοστό απασχολείται στο εμπόριο και στην κατασκευαστική βιομηχανία.

2.2 Οικονομική κατάσταση

Τα εισοδήματα των ομογενών του Καναδά εστιάζονται γύρω 10.000-20.000 δολλάρια Καναδά το χρόνο, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που δηλώνει εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 35.000 δολλάρια Καναδά το χρόνο. Ενα αξιόλογο επίσης ποσοστό δηλώνει εισόδημα μικρότερο των 5.000 δολλαρίων το χρόνο.

Στις χαμηλές κλίμακες τα εισοδήματα των γυναικών υπερτερούν των εισοδημάτων των ανδρών ομογενών. Στις υψηλότερες κλίμακες τα εισοδήματα των ανδρών υπερτερούν σε σημαντικό βαθμό των εισοδημάτων των γυναικών, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς τις ανώτατες κλίμακες (εισοδήματα μεγαλύτερα των 30.000 δολλαρίων).