Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

3. Εκπαίδευση

3.1 Μορφωτικό επίπεδο

Η μεγάλη πλειοψηφία των ομογενών του Καναδά δεν έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει, πάντως, ένα αξιόλογο ποσοστό που έχει μετα-δευτεροβάθμιες ή και Πανεπιστημιακές σπουδές. Το ποσοστό των ανδρών και γυναικών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές, αν και το επίπεδο της εκπαίδευσης των ανδρών είναι γενικά κάπως αυξημένο σε σχέση με αυτό των γυναικών.

Οι μεταλυκειακές σπουδές των ομογενών του Καναδά σχετίζονται, κατά πρώτο λόγο, με τις ειδικότητες του Τεχνολόγου Μηχανικού, με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με τις Εμπορικές σπουδές. Κατά δεύτερο λόγο, σχετίζονται με τις Καλές Τέχνες, τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, την Υγεία, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Οι άνδρες εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση σε ειδικότητες Μηχανικών και λοιπών θετικών επιστημών, ενώ οι γυναίκες υπερτερούν στις ειδικότητες που σχετίζονται με την Υγεία, τις Καλές Τέχνες, την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και με τις Ανθρωπιστικές επιστήμες. Στις ειδικότητες των Κοινωνικών και Οικονομικών επιστημών, καθώς και στο εμπόριο υπάρχει σχετική ισορροπία.

3.2 Ελληνικά σχολεία

Τα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ αναφέρουν ότι υπάρχουν 71 νηπιαγωγεία, 150 Δημοτικά σχολεία, 50 Γυμνάσια και 27 Λύκεια για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομογένειας.

Στα σχολεία της ομογένειας φοιτούν 1.002 νήπια, 10.369 μαθητές Δημοτικών, 2.649 μαθητές Γυμνασίων και 1.635 μαθητές Λυκείου.

3.3 Εκπαιδευτικό προσωπικό

Στα Νηπιαγωγεία υπηρετεί 1 αποσπασμένος εκπαιδευτικός και 19 εκπαιδευτικοί Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔ), στα Δημοτικά 31 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και 538 εκπαιδευτικοί ΙΔ και στα Γυμνάσια και τα Λύκεια 19 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και 55 εκπαιδευτικοί ΙΔ.

3.4 Νεοελληνικές ανώτατες σπουδές

Στον Καναδά υπάρχουν και λειτουργούν πέντε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ινστιτούτα που παρέχουν Ελληνικές σπουδές. Τέσσερα από αυτά είναι Αγγλόφωνα και ένα Γαλλόφωνο. Τα τέσσερα βρίσκονται στο Montreal (όπου βρίσκεται και το μοναδικό Γαλλόφωνο) και το ένα είναι στο Toronto.

Πλήρης κατάλογος των σπουδών που παρέχουν τα Ιδρύματα αυτά, των διευθύνσεών τους, καθώς και των υπεύθυνων για τη λειτουργία τους, παρέχεται στο Παράρτημα V.