Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς Εθνικά Θέματα

Εθνικά Θέματα

7. Τα Εθνικά θέματα

Τα κυρίαρχα θέματα που αφορούν στον Ελληνισμό και θεωρούνται ως Εθνικά, κατά την άποψη των εκπροσώπων των ομογενειακών οργανώσεων, περιλαμβάνουν βασικά τα εξής:

το “Μακεδονικό”

το Βορειοηπειρωτικό

το Κυπριακό

τον Τουρκικό επεκτατισμό

Ως πρόσθετα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος αναφέρθηκαν και:

η επέκταση του Καθολικισμού στα Βαλκάνια

η πώληση Ελληνικών εδαφών σε ξένους επιχειρηματίες και ιδιώτες

Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών για τα κρίσιμα αυτά Εθνικά θέματα γενικά δεν είναι ικανοποιητική. Ειδικότερα για τον Καναδά εκτιμάται ότι η ενημέρωση του εκεί ομογενειακού στοιχείου υστερεί, σε σύγκριση και με την Αυστραλία και με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα μόνον ποσοστό 40.4% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών του Καναδά είναι γενικά πολύ καλή, ποσοστό που υστερεί ακόμη και του ποσοστού αυτών που δήλωσαν ότι είναι απλώς ικανοποιητική (41.4%). Αντίθετα, ποσοστό 14.4% εκτίμησε ότι η σχετική ενημέρωση είναι περιορισμένη.

Ειδικότερα για το λεγόμενο “Μακεδονικό” πρόβλημα και τις δραστηριότητες της Κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαυικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι ομογενείς του Καναδά φαίνονται αρκετά ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι. Ετσι ποσοστό 46.2% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση των Ελλήνων ομογενών είναι πολύ καλή, ενώ μόνον ποσοστό 3.8% εκτιμά ότι είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.

Το θέμα των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Βορείου Ηπείρου και των δικαιωμάτων τους απασχολεί σε περιορισμένο βαθμό τους ομογενείς του Καναδά. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή τους κρίνεται ως πολύ καλή μόνον από το 38.5% των ερωτηθέντων. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 23.1% έκρινε ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Το Κυπριακό εθνικό ζήτημα απασχολεί, σε περιορισμένο σχετικά βαθμό, τους Ελληνες ομογενείς του Καναδά. Η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους είναι πολύ σημαντική. Μόνον ποσοστό 42.3% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το θέμα αυτό, ενώ ποσοστό 46.2% εκτιμά ότι έχει μερική πληροφόρηση.

Οι επεκτατικές βλέψεις της γειτονικής μας χώρας θεωρούνται από τους ομογενείς του Καναδά ως ένα ακόμη κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Στο ζήτημα αυτό η ενημέρωση των ομογενών του Καναδά υστερεί της σχετικής ενημέρωσης των ομογενών της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Ετσι, ποσοστό 23.1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομογενών είναι πολύ περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.